لیست پروژه های استان خراسان جنوبی 
​​​​​​​

وزارت بهداشت - بیمارستان شهید رحیمی بیرجند
سازمان تربيت بدني – سالن ورزشي ديهوك
​​​​​​​