لیست پروژه های استان گیلان 
​​​​​​​

سازمان مجري وزارت مسكن وشهرسازي- بيمارستان دكتر پيروز - لاهيجان
سازمان مجري وزارت مسكن وشهرسازي- بيمارستان آستارا
​​​​​​​ايستگاه راه آهن رشت - شركت صالحكاران سپاهان
سازمان صنایع دفاع - انزلی
وزارت بهداشت - بیمارستان دکتر پیروز لاهیجان
گسترش دارویی ایران - رشت