لیست پروژه های استان بوشهر
​​​​​​​

شهرداري بوشهر – پروژه ساحل سازي بندر بوشهر
پتروشیمی بوشهر
​​​​​​​نوسازي مدارس بوشهر – شركت شيرزاد سازه