لیست پروژه های استان مازندران 
​​​​​​​

شهرداري قائمشهر- پارك آفتاب
نوسازي مدارس مازندران – كانون فرهنگي ساري
نوسازي مدارس مازندران - شركت سوردار
​​​​​​​وزارت بهداشت - بیمارستان اما خمینی بهشهر
وزارت نفت - مجتمع اقامتی محمود آباد