لیست پروژه های استان خراسان رضوی
​​​​​​​

شهرداري مشهد – هتل بهارستان
وزارت بهداشت - آسایشگاه معلولین مشهد
دانشگاه مشهد- آزمايشگاه دانشگاه علوم پزشكي 
دانشگاه تربيت معلم سبزوار –آزمايشگاه سبزوار- بهساز جنوب
دانشگاه تربيت معلم سبزوار – شركت بوچ
دانشگاه تربيت معلم سبزوار – ساختمان مركز رفاهي دانشجويان
آموزشكده عالي شهيد هاشمي نژاد جهاد سازندگي خراسان
ايستگاه راه آهن خواف - شركت بنا سازان كمره
سازمان ميادين شهرداري مشهد- بازار ميوه تره بار
​​​​​​​شركت سيم لاكي خراسان