لیست پروژه های استان هرمزگان

شهرداري بندرعباس-پياده روساز ي-شركت آناميس سازان جرون
شهرداري بندرعباس- پارك شهدا
شهرداري حاجي آباد – استان هرمزگان 
سازمان عمران و شهرداري بندرعباس -پارك شهيد دباغيان
​​​​​​​ايستگاه راه آهن بندر عباس – بنياد مستضعفان وجانبازان
سازمان برنامه و بودجه بندرعباس
مدرسه رستگاران جاسك