لیست پروژه های استان همدان 
​​​​​​​

سازمان هلال احمر 
سازمان دامپزشکی
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور- پروژه همدان
​​​​​​​نوسازي مدارس همدان -مدرسه فجر نور نهاوند
شرکت گاز بهار همدان
وزارت بهداشت - بیمارستان مهر ملایر
شهرداري همدان – پارك فانوس
شهرداري همدان –آبنماي باغ حكمتيان
شهرداري همدان - باغ شهرداري
ايستگاه راه آهن همدان - شركت صالحكاران سپاهان
ساختمان يادبود سيدجمال الدين اسدآبادي مشعل غرب(همدان)
​​​​​​​مدرسه فجر نور همدان – گنجنامه بتن
​​​​​​​دبيرستان حضرت آمنه – همدان