لیست پروژه های استان لرستان
​​​​​​​

وزارت بهداشت - بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد
شهرداري الشتر- ساختمان شهرداري
​​​​​​​