لیست پروژه های استان قم
​​​​​​​

سازمان بهزیستی قم
​​​​​​​سازمان اتكا – فروشگاه اتكا قم
آزمایشگاه ولیعصر
​​​​​​​قوه قضاییه - ندامتگاه قم
​​​​​​​شهرداري قم – پارك مسجد