لیست پروژه های استان مرکزی
​​​​​​​


مجتمع پتروشیمی اراک
​​​​​​​داروسازی دامیاران اراک
شهرداري اراك – پارك و شهربازي لاله
​​​​​​​شهرداري اراك- سازمان آرامستان اراك
​​​​​​​سازمان بازرسي كل كشور – شعبه اراك
​​​​​​​مدرسه نورالمهدي ساوه
​​​​​​​دبيرستان كار و دانش بورقان