لیست پروژه های استان چهارمحال و بختیاری
​​​​​​​

​سیمان شهر کرد - ساختمان کنترل مرکزی کارخانه
​​​​​​​وزارت بهداشت - بیمارستان کاشانی شهر کرد