لیست پروژه های استان خوزستان
​​​​​​​

شهرداري اميديه - زيبا سازي ميدان معلم
سازمان صدا و سیما - مرکز اندازه گیری امواج اهواز
دانشگاه اهواز

لیست پروژه های استان بوشهر
​​​​​​​

شهرداري بوشهر – پروژه ساحل سازي بندر بوشهر
پتروشیمی بوشهر
​​​​​​​نوسازي مدارس بوشهر – شركت شيرزاد سازه

لیست پروژه های استان هرمزگان

شهرداري بندرعباس-پياده روساز ي-شركت آناميس سازان جرون
شهرداري بندرعباس- پارك شهدا
شهرداري حاجي آباد – استان هرمزگان 
سازمان عمران و شهرداري بندرعباس -پارك شهيد دباغيان
​​​​​​​ايستگاه راه آهن بندر عباس – بنياد مستضعفان وجانبازان
سازمان برنامه و بودجه بندرعباس
مدرسه رستگاران جاسك