لیست پروژه های استان فارس
​​​​​​​

سازمان تامین اجتماعی - بیمارستان فسا
سازمان تامین اجتماعی - بیمارستان جهرم
سازمان تامین اجتماعی - بیمارستان داراب
​​​​​​​مرکز بهداشت شیراز
​​​​​​​موزه دفاع مقدس شيراز- بردينگ