لیست پروژه های استان  سمنان
​​​​​​​

​شهرداري سمنان – مرمت روستاي بيابانك
شركت بهسازان كومش - سالن ورزشي سمنان
سازمان تربیت بدنی - ورزشگاه سمنان
شركت سرمايه گذاري مسكن سمنان
مركز تحقيقات هواشناسي – سمنان
سازمان تأمين اجتماعي –بيمارستان سمنان
نوسازي مدارس سمنان – دبيرستان المهدي
نوسازي مدارس سمنان – مدرسه صفائيه
نوسازي مدارس سمنان – مدرسه تقواي آرادان
نوسازي مدارس سمنان – دبيرستان فيض
نوسازي مدارس سمنان – كارودانش خواهران
نوسازي مدارس سمنان – مدرسه حجاب
نوسازي مدارس سمنان- كارودانش رهبري گرمسار
نوسازي مدارس گرمسار - مدرسه تقوا
ساختمان بيمه ايران سمنان
شرکت دارویی پارس دوفارما

شركت ايده آل سازه زيگورات - گرمسار
مركز آموزش فني و حرفه اي – سمنان
مركز آموزش فني و حرفه اي دختران - شاهرود
​​​​​​​
​​​​​​​