محمد رضا جودت استاد برجسته رشته معماری درگذشت...

محمد رضا جودت

 

 

فقدان اساتید بزرگی همچون دکتر محمدرضا جودت جبران ناپذیر است. مجتمع کارخانجات سنگ سالار این ضایعه عظیم را به خانواده محترم جودت ، دوستداران ایشان ، صنعت ساخت و ساز ایران و جامعه مهندسان مشاور ایران تسلیت می گوید. امید است از میان دانش آموختگان ایشان اساتیدی بلندپایه نام این دانشمند صنعت ساختمان را زنده نگه دارند.