بیمارستان امام خمینی شهریار افتتاح شد

 

 

 

یکی دیگر از افتخارات مجتمع کارخانجات سالار به بار نشست.شرکت سازان سنگ سالار در کارنامه پربار خود پروژهای عظیمی داشته که بیمارستان امام خمینی (ره) شهریار یکی از آن هاست.

این مجموعه درمانی  343 تختخوابی امکاناتی درخور شهری در مجاورت پایتخت دارد . دانشگاه علوم پزشکی ایران کارفرمای اجرای این پروژه بوده و شرکت ساختمانی وزان مسئولیت اجرایی این مجموعه بزرگ را برعهده داشته اند. 

بیمارستان امام خمینی شهریار 28 آبان ماه 1402 با حضور ریاست محترم جمهور آقای رئیسی و هیات عالی رتبه همراهشان افتتاح شد . 

بیمارستان امام خمینی شهریار